2014 Yılı Tüzüğü

İZMİR  BEŞİKTAŞLILAR  DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ : 

Madde  1 – Derneğin adı İzmir Beşiktaşlılar Derneğidir.

Madde  2 -  Derneğin merkezi Konak – İZMİR ‘dir ..

Madde  3 -  Derneğin şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI , GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN NE SURETTE FAALİYETTE BULUNACAĞI :

Madde 4 – Derneğin amacı üyelerine Beşiktaş Jimnastik  Kulübü sevgisini aşılamak , Beşiktaşlı spor severleri bir çatı altında toplamak ve bunların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, Beşiktaş sevgisini yaymak, üyeleri arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurmak , arkadaşlık sevgisini sağlamak ve Beşiktaş Kulübünün gelişmesi için her türlü maddi ve manevi desteği sağlamak. Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, ristum, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

 Madde  5 – Dernek bu amacını  gerçekleştirmek için ;

                       a ) Bu amaca maddi ve manevi katkıda bulunabilecek kimseleri bünyesinde toplar. Üyelerini aydınlatmak , mülki idare amirinden izin almak koşuluyla toplantılar , gösteriler , konferanslar , bilimsel çalışmalar , paneller ve sergiler düzenleyebilir , yayında bulunabilir , arşiv oluşturabilir , plan ve proje yaptırabilir , bunlar için yarışma açabilir , sonucu uygulayabilir ve gereksiniminden fazlasını satabilir.

                        b ) Geliri ve sağlayacağı menfaati  derneğe ait olmak üzere geziler , çaylar , yemekler , balolar  v.s. tertipleyebilir.

                        c ) Yetkili kuruluşlara ve makamlara amacı hakkında bilgi vererek bu amacın daha iyi şekilde gerçekleşmesini temine çalışır.

                        d ) Yurt içi ve yurt dışında konusu ile ilgili çalışmalara katılabilir , tertip edilecek toplantılara yurt içi ve dışına temsilci gönderebilir.

                        e ) Dernek üyelerinin ve misafirlerinin toplanması için mülki amirden izin almak koşulu ile lokal açabilir, lokalde içki kullanılmasına müsaade edebilir.

                        f )  Beşiktaş sevgisini gençlere aşılamak için  spor okulları açabilir, ismini kiralayarak denetiminde açtıra bilir.

                        g ) Aynı amaçlı dernek veya vakıflarla , sivil toplum kuruluşları ile Beşiktaş’a taraftar kazandırmak ve Beşiktaş sevgisini aşılamak amacıyla platform oluşturabilir.

                        h ) Gençlere Beşiktaş sevgisi aşılamak amacıyla ; on sekiz yaşından küçükler için Jinyor BJK ve Üni BJK fan kulüpleri kurabilir.

 DERNEĞE ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN ÇIKMA / ÇIKARILMA :

 Madde  6 – Derneğe üye olma

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 18 (on sekiz ) yaşını bitirmiş bulunan herkes derneğe üye olabilir.

Ancak ; Türk Silahlı Kuvvetleri, kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsündeki görevliler hakkında özel kanunlarda getirilen kısıtlamalar saklıdır.

            Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile kurulması yasak dernekleri kuran ve bunlarda yöneticilik yapanlar ile mahkeme kararı ile kapatılan derneklerde yöneticilik yapanlar, halkı sınıf, ırk, dil, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etme suçlarıyla kalpazanlık suçlarından mahkum olanlar derneğe üye olamazlar.

Ayrıca Beşiktaşlılar derneğine üye olabilmek için Beşiktaş Jimnastik Kulübüne ruhen bağlı olmak ve kalben sempati beslemek kısaca Beşiktaşlı olmak gerekir.

Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması gerekir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Derneğe üye olmak isteyen kişiler üye kayıt formlarını doldurarak derneğin amaç ve çalışmalarına uygun davranmayı yüklendiğini bildirir dilekçelerini imzalayıp yönetim kuruluna verirler. Adayların en az iki üye tarafından önerilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile bildirmek zorundadır.

Derneğin asil ve onursal (fahri ) olmak üzere iki tür üyesi vardır. Asil üyelik derneğe üye olmak isteyenlerin yazılı müracaatları ile, onursal (fahri) üyelik ise derneğe maddi ve manevi büyük katkılarda bulunan kişilere yönetim kurulu kararıyla onursal (fahri) üyelik ve onursal (fahri) başkanlık verilebilir.

Tüzel kişinin üye olması halinde yönetim kurulu başkanı veya  temsile görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

 Madde 7 –Dernek üyeliğinden çıkma

            Hiçbir üye dernekte kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa etme hakkına sahiptir. İstifanın yazılı olarak Yönetim Kuruluna verilmesi gereklidir. İstifa yönetim kurulunca karara bağlanır ve üyeye tebliğ edilir.

 Madde 8 – Dernek üyeliğinden çıkarılma

a)      Dernek amacına aykırı faaliyetlerde bulunanlar,

b)     Derneğin menfaatlerine ve mallarına zarar verici faaliyette bulunanlar,

c)      Yıllık aidatlarını üç yıl üst üste ödemeyenler,

d)     Derneklere üye olma şartlarını kayıp edenler,

e)      Üyelik hükümlerini yerine getirmeyenler yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar. Üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakları vardır.

 ÜYELERİN HAKLARI :

 

Madde 9 – Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

            Her üye istifa hakkına sahiptir.

            Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüğünde üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten  hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

             Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

            Fahri ( onursal ) üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler, genel kurulda oy hakları yoktur.

 DERNEĞİN ORGANLARI :

Madde 10 – Derneğin organları,

a)      Genel Kurul,

b)     Yönetim Kurulu,

c)      Denetim Kurulu,

d)     Onur Kuruludur.

Dernek başka organlarda kurabilir. Ancak bu organlara, genel kurul ve denetleme

kurulunun  görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 Madde 11 – Genel kurul :

a)      Derneğin Aralık ayının son günü mesai bitimine kadar aidatlarını yatırmış asil üyelerin katılımı ile oluşur.

b)     Genel kurul üç yılda bir ocak ayı içersinde olağan toplanır.

c)      Yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

d) Genel kurul , toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

f)  Denetleme kurulu veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı  üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, toplantıya çağırmak üzere görevlendirir.

g) Genel Kurul üyelerinin bir oy hakkı vardır.

h) Genel Kurul kararlarını toplantıya katılan üye sayısının yarısının bir fazlası ile alır.

 Madde 12 – Toplantı yeri :

Genel kurul dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

    

Madde 13 – Toplantıda görüşülecek konular :

            Genel kurul toplantısında yalnız gündemde olan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 Madde 14 – Genel Kurulun Görevleri :

a ) Dernek organlarını seçmek,

b ) Dernek tüzüğünü değiştirmek,

c ) Yönetim ve denetleme  kurulları raporlarını görüşmek ve yönetim kurulunu ibra  etmek
d ) Yönetim kurulunca hazırlanacak bütçeyi görüşmek,

e ) Alınacak ve satılacak mallar için yönetim kuruluna yetki vermek,

f ) Derneğin uluslar arası  faaliyetlerde bulunmasına karar vermek,

g )Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasına karar vermek,

h ) Dernek hizmetleri için çalışanlara ve görevlendirilecek üyeler için verilecek ücret, yolluk ve tazminatlar ile yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilebilecek huzur haklarını tespit etmek.

 ı )  Derneğin feshine karar vermek,

 i ) Dernekler kanunu, medeni kanun ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifasına karar vermek,

 j )  Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir,

 k ) Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür,

 l ) Derneğin organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alır.

 Madde 15 – Genel Kurulu toplantıya çağrı usulü :

            Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler listesi en az on beş gün önceden, toplantı günü, saati, yeri ve gündemi de belirtilerek dernek merkezine asılır ve  Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olmaz.

             Genel Kurula çağrılar gazete ilanı veya elektronik posta yolu ile yapılır.   

            Toplantı başka bir sebeple ertelenirse, bu durum , geri bırakma sebepleri de belirtilmek sureti ile, mülki amirliğe bildirilir ve dernek merkezine asılır.  İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

            Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkra esaslarına göre çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.

            Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 Madde 16 – Toplantı yeter sayısı :

            Genel kurul, genel kurula katılma hakkı ( her yıl aralık ayının son günü mesai bitimine kadar aidatlarını yatırmış üyeler ) bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

            İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulu üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Madde 17 – Toplantının yapılış usulü :

            Dernek genel kurul toplantıları, üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

             Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

             Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.

            Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

            Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kurulu başkanına verilir.

 Madde 18 – Yönetim kurulu :

            Genel Kurul ; Yönetim Kurulunu üç yıl süre için görev yapmak üzere aday başkanın kendisiyle birlikte on yedi asil ve beş yedek üyeden oluşan listesini seçer. Seçimler Genel Kurul’un belirleyeceği şekilde açık veya kapalı oy sistemi ile yapılır.

            Yönetim kurulu başkan adayları listesini seçim tarihinden 8 ( sekiz ) gün önce saat

18 00 a kadar denetim kuruluna bildirmek zorundadır. Denetim kurulu listeleri tutanakla teslim alır ve aynı gün saat 19 00 a kadar dernek merkezine asar.

Yukarıda belirtilen süreden sonra bildirilen listeler yönetim kurulu seçimlerine katılamazlar.

Genel kurulca seçilen başkan, yönetim kuruluna seçilen üyelerden ikinci başkan, as başkan,genel sekreter, sayman, basın sözcüsü, sosyal komite başkanı, spor okulları sorumlusu (spor okulları kurulduğu takdirde),fan kulüpler sorumlusu (fan kulüpleri kurulduğu takdirde) seçer. Diğer üyelerden ihtiyaç duyulan komiteleri oluşturur. Başkan gerek gördüğü takdirde yönetim kurulu üyeleri arasında görev değişikliği yapabilir. Tüm yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumluluklarını yönetim kurulu belirler ve karar defterine yönetim kurulu kararı olarak geçirilir.

 Madde 19 – Yönetim kurulunun görevleri :

 a )  Derneği her konuda temsil etmek ve üyelerinden biri veya bir kaçına yetki vermek,

 b ) Dernek gelir – gider hesaplarını düzenlemek, gelecek dönem bütçe taslağını hazırlamak ve genel kurula sunmak,

 c ) Dernek tüzüğünün ve yasaların kendisine verdiği bütün hakları ve yetkileri kullanmak,

 d ) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirine bildirmek,

e ) Her yıl üyeler arasında yapılacak bir toplantıda kurucu üyeleri onurlandırmak.

 Madde 20 –Denetim Kurulu :

            Denetim Kurulu üç yıl süre ile üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere Genel Kurulca seçilir.

            Denetim Kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar

            Yönetim kurulu aday listelerini inceleyerek ilan eder.

 Madde 21 – Onur Kurulu :

            Onur Kurulu Genel Kurul tarafından seçilir;

a. İzmir Beşiktaşlılar Derneği’nde Başkanlık yapmış üyeler Onur Kurulunun doğal üyesidir.

b. Yönetim Kurulunun uygun göreceği sayıda asil ve yedek üye ;  Yönetim Kurulunun teklifi ile Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilir.

c. Onur Kurulu kendi arasında bir başkan ve iki üye seçerek Yönetim Kurulunun talebi ile dernek amaçlarına aykırı harekette bulunanlar hakkında inceleme yaparak kanaatlerini bir raporla saptar ve Yönetim Kuruluna sunar.

d. Onur Kurulu üyeleri arzu ettiği takdirde Yönetim Kurulu Toplantılarına katılabilir. Söz hakkı vardır, oy hakkı yoktur.

 Madde 22 – Yönetim Kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması :

            Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin baş vurması halinde mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurul toplamakla görevlendirir.

 ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ :

Madde 23 – Genel kurulca yapılan seçimi takip eden otuz gün içinde Yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerini gösterir çizelge ile Genel Kurula katılan üyelerin imzasını içeren genel kurul listesini dernek merkezinin bulunduğu yerdeki en büyük mülki amirliğine bildirilir.

 

GELİR KAYNAKLARI :

Madde 24 – Derneğin gelir kaynakları ;

a ) Üye ilk giriş aidatları : 50 TL olarak tespit edilmiş olup günün koşullarına göre yönetim kurulunca belirlenir.

b ) Üye yıllık aidatları : Aylık 5 TL, yıllık 60 TL dir. Günün koşullarına göre genel kurulca tespit edilir.

c ) Bağış ve yardımlar,

d ) Dernek tarafından yapılan yayınlar, tertip edilen piyango, balo, yemek, eğlence, temsil, konser, konferans v.b. gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

e )  Derneğin sahip olduğu mal varlıklarından elde edilen kira ve satış gelirleri.

f )  Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.

 GELİR – GİDER USULLERİ :

Madde 25 – Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde  banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

 Bu belgelerin saklanma süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

 Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır.

             Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Derneğin bankadaki hesabından para çekmeye yetkili en az iki imzanın birlikte bulunması şarttır

 Madde 26 – Gider belgelerinde başkan, yetkili yönetici ve muhasibin imzası bulunur. Bu belgelerin beş yıl müddetle saklanması zorunludur.

 DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ  :

Madde  27 -  Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 DERNEK DEFTERLERİ :

Madde 28 – Tutulması zorunlu defterler :

             A ) Defter Tutma Esasları ; Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Ancak, Yıllık brüt gelirleri 2005 yılı için 500.000  (beş yüz bin ) YTL’               yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar.

            İşletme hesabına göre defter tutan dernekler, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilirler.

            Bilanço esasına geçen dernekler üst üste iki hesap döneminde  yukarıda belirtilen haddin altına düşerlerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına  dönebilirler.

            Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işlemleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutarlar.

             B )  Tutulacak  defterler : Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.

            I ) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar;

a)      Karar Defteri : Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

b)     Üye kayıt defteri : Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

c)      Evrak kayıt defteri : Gelen ve giden evrakla, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yolu ile gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d)     Demirbaş defteri : Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

e)      İşletme hesabı defteri : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

f)       Alındı belgesi kayıt defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

II ) Bilanço esasına göre tutulacak defterler ve uyulacak esaslar :

a)      I. bendin a, b ,c ve f  maddelerindeki kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan derneklerde tutarlar.

b)     Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri :  Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

 DERNEĞİN İÇ DENETİM VE BİLDİRİM ŞEKİLLERİ :

Madde 29 –Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılacağı gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü kaldırmaz.

            Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi,yönetim yerleri,müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 Madde 30 – Dernek yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenlenecek beyanname ile her yıl mülki idare amirliğine vermek zorundadır.

            Gerekli görülen hallerde en az yirmi dört saat önceden haber verilmek şartı ile derneğin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediği, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun tutup tutmadığı İçişleri Bakanlığı veya mülki amir tarafından denetlenebilir. Bu denetim mesai saatleri içinde yapılır.

 Madde 31 – Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği :

            Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

  

Madde 32 – Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli :

             Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 Madde 33 –Derneğin feshi halinde derneğin tüm malları Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneğine devredilir.

 Madde 34 – Yürütme birimleri :

            Görevleri dernek hizmetlerinin yürütülmesi için ve dernek olanaklarının elverdiği ölçüde ve aşağıda belirtilen konularda, yürütme birimi görevlerini ücretli veya fahri olarak yapmak üzere yönetim kurulu tarafından istihdamına karar verilir.( genel sekreter, dernek saymanı,  dernek hukuk danışmanı)

 Madde 35 – Geçici Madde :

            Aidatları ödememesi nedeni ile Dernek Genel Kurul Üyelikleri düşen üyeler için bir kereye mahsus olmak üzere 30 Haziran 2014 günü mesai bitimine kadar geçmiş aidat borçlarının ödenmesi halinde eski hakları saklı kalmak kaydı ile üyeliklerinin devam edeceği gazetede ilan vermek sureti ile duyurulacaktır.

 Madde 36 -    Bu tüzükte bulunmayan hallerde dernekler yasası ve ilgili yasalar hükümleri uygulanır. İş bu tüzük 36 (otuz altı ) maddeden teşekkül etmiş olup 04 Kasım 2004 tarihinde kabul edilen  5253  sayılı dernekler yasası hükümlerine göre tanzim edilmiştir.

 

            İŞ BU TÜZÜKTE BULUNMAYAN HUSUSLARDA  5253  SAYILI DERNEKLER KANUNU VE 4721 SAYILI MEDENİ KANUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ UYGULANIR.

YÖNETİM KURULU VE GÖREVLERİ

1) Serhat Kutlu        Başkan

2) Alp Oray              Başkan Yrd. (İdari İşlerden Sorumlu)

3) Özer Öztürk        Başkan Yrd. (Futbol Komitesi Başkanı)

4) Gürol Erdoğan     Genel Sekreter   

5) Özlem Tezişçi       As Başhan Basın Sözcüsü

6) Serhat Köksal      As Başkan (Hukuki İşlerden Sorumlu)

7) İnan Esen            As Başkan ( Finansal İşlerden Sorumlu)

8) Erman Turan        Gençlik ve Dernek İlişkileri Komitesi Bşk. 

9) Levent İşler         Sayman ve Yatırımlar Komitesi Başkanı

10) Altuğ Tanrıöğen Klüb İlişkileri Komitesi Başkanı

11) Serkan Onukar   Hukuk Komitesi Başkanı

12) İlker Avcı             Bilişim Komitesi Başkanı

13) Pembe Ünlüova   Sosyal İşler Komite Başkanı

14) Aslı Çiftçikara       Sayman Yrd. ve Kadın ve Çocuk İlişkileri Komitesi Bşk. 

15) D.BArış Çelik        İletişim Komitesi Başkanı

16) Efe Girişken         Amatör Sporlar Komitesi Başkanı

17) Hamdi Küçük       Üye İlişkileri Komitesi Başkanı   

                       

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam20
Toplam Ziyaret142356BJK ÜRÜNLERİ